Hoạt động mở rộng

Khổ Đế - Cách Thực Hành Bài Toán Vô Căn !!! | Hạnh Phúc Quanh Ta K07- Diễn Giả Lý Phương Anh

MB 1157 Lý Mỹ Linh 04.04.2024

🌺 🌺 🌺 Nhật Ký Hạnh Phúc Quanh Ta - K07 Buổi số 2: Khổ Đế - Cách Thực Hành Bài Toán Vô Căn !!!
 

🍀 Phật đạo ngay từ khi ra đời đã là một nền giáo dục, gồm đầy đủ các đặc điểm của giáo dục và có khả 

năng chuyển hóa người học từ nhận thức đến thực tế cuộc sống !!!
 

🍀 Buổi học số 2 với chủ đề "Khổ đế - Cách thực hành bài toán vô căn !!!" được chia sẻ bởi chị Lý 

Phương Anh, Trưởng Ban Khoa Giáo của Lý Gia, đã giúp chúng ta hiểu đúng và ứng dụng đúng những giá 

trị giáo dục của Phật đạo vào trong đời sống thường ngày để giải quyết khổ đau !!!
 

NỘI DUNG CHÍNH:
 

1. NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM CỦA NGƯỜI TU HÀNH KHI HỌC TẬP PHẬT PHÁP:
 

💥 Hiểu lầm về khái niệm và mục tiêu của từng cấp trong Tứ Đế dẫn đến việc đảo lộn quy trình, lấy Bát 

Chánh Đạo (Đạo Đế) đi đầu trong tu tập.
 

💥 Hiểu lầm Bát Chánh Đạo là những quan niệm thiện/ác dựa trên luân lý, giới luật thế gian và lấy đây là 

căn cứ để tu hành.
 

💥 Hiểu lầm Tứ đế là 4 chân lý, dẫn đến việc cho rằng Khổ là một chân lý, một sự thật hiển nhiên, đời là 

bể khổ.
 

👉 Phật dạy: "Tứ đế như bốn nấc thang của một cái thang, muốn lên nấc thang thứ hai phải qua nấc 

thang thứ nhất, và các nấc thang còn lại cũng như vậy", có nghĩa: quy trình tu tập này không thể đảo 

ngược !!!
 

👉 Người thế gian ai cũng biết thiện/ác thế gian nên có thể lấy Bát chánh làm mục tiêu tu tập nhưng chỉ 

tu trong thế gian pháp.
 

👉 Quan niệm thiện/ác thế gian không có chân lý, do vậy không thể giải quyết rốt ráo Khổ não. Bát 

chánh dẫn đầu, tu theo Bát chánh, điều này chỉ đúng trong thế gian pháp, không đúng trong xuất thế gian !!!
 

👉 Đạo đế là học tập trí tuệ để giúp người. Khi có trí tuệ rồi, thấy nghe hay biết mới chân chánh, từ đó 

mới thành tựu Bát Chánh. Chưa có trí tuệ, chưa thông thuộc sẽ không thể biết chánh/tà !!! Do đó, Bát 

chánh là thành quả cuối cùng của Tứ đế. Muốn có thành quả này phải học tập và giác ngộ từng tầng bậc 

của Tứ đế. Khổ Đế là bài toán đầu tiên người tu hành cần giải quyết, chứ không phải Bát Chánh đạo !!!
 

👉 Tứ đế là Chân lý - điều này chỉ đúng trong thế gian !!! Vì người thế gian sinh ra là khổ nên có thể tạm 

coi là chân lý. Nếu xét tận cùng bản chất của Tứ Đế thì Tứ Đế không thể là Chân lý vì nếu Khổ là Chân lý 

thì Khổ này chẳng thể diệt được !!! Trong khi, Phật đạo là Đạo diệt Khổ !!!
 

2. NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ
 

👉 Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: "Hàng phàm phu có khổ không có đế". Nghĩa là: phàm phu hay thế gian, 

những người bình thường chưa giác ngộ, thì ai cũng có khổ nhưng không ai biết nguyên nhân cốt lõi của 

khổ là gì.
 

👉 Khái niệm Đế: Đế là cơ sở, là căn nguyên, là căn gốc, là nền tảng, là nền móng để cho cái khác từ đó 

mọc lên.
 

🌟 Khổ đế là muốn nói đến căn nguyên phát sinh các nỗi khổ. Muốn hết Khổ, phải giải quyết cái Đế của 

Khổ !!! Trọng tâm của Khổ Đế không nằm ở Khổ mà ở Đế !!!
 

🍀 Do xác định sai trọng tâm mà cả người đời lẫn người tu hành tìm nhiều phương cách giải quyết khổ 

nhưng đều không thành tựu như ý:
 

🔴 Tìm cách thoát khổ bằng cách đi tìm hạnh phúc thế gian: Đây là hạnh phúc có được từ các điều kiện 

bên ngoài nên vô thường, khi điều kiện thay đổi tất yếu sẽ rơi vào bất hạnh, khổ não !!!
 

🔴 Cầu xin sự hộ trì ban phước, giúp đỡ từ một thế giới vô hình, một tha lực nào đó: Phật đạo chỉ ra thế 

giới tự nhiên bản chất "không tánh" và "hết thảy do tự tâm hiện", tức: không có sự giúp đỡ từ một thế 

lực vô hình hay tha lực khi ta cầu nguyện, những gì chúng ta giao tiếp thấy chỉ là những biến hiện từ tâm 

thức của chính chúng ta !!!
 

🔴 Tìm kiếm 1 cõi an vui, mơ hồ nào đó sau khi chết: Đây không phải chủ trương của Phật đạo. Phật 

thành đạo dưới gốc cây bồ đề và 49 năm sau khi thành đạo, Phật giáo hóa chúng sanh cũng ngay tại nơi 

đây, giữa cuộc sống này. Các đệ tử của Phật cũng chứng ngộ ngay hiện đời !!!
 

🔴 Lánh xa hoàn toàn cuộc đời, tìm nơi vắng vẻ ở ẩn để mong thoát khổ: Khổ/vui không thật chỉ là do 

nhận thức. Thành đạo là nhờ giác ngộ chứ không phải nhờ việc mang thân này đi xa. Lánh đời ở ẩn không 

thay thế được việc học tập chánh pháp !!!
 

🔴 Nương nhờ sở pháp, lập một hạnh, cột chặt tâm ý, công phu thiền định: đây chỉ là biện pháp mang 

tính chất đối phó, không trị được tận gốc Khổ. Muốn hết Khổ phải thay đổi nhận thức chứ không thể 

thuần túy dụng công !!!
 

3. CÁCH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN KHỔ ĐẾ CỦA PHẬT ĐẠO
 

🍀 Phật đạo khái quát mọi nỗi khổ nhân sinh thành 8 món khổ:
 

- Sanh lão bệnh tử khổ: Đế là Ái thân !!!
 

- Ái biết ly khổ: Đế là Ái quyến thuộc, Ái tài sản !!!
 

- Cầu bất đắc khổ: Đế là Mong cầu !!!
 

- Oán tắng hội khổ: Đế là tâm thù oán !!
 

- Ngũ ấm xí thạnh khổ: Đế là xí thịnh !!!
 

🍀 BÀI TOÁN VÔ CĂN:
 

💥 Đế giống như cái bánh, 8 món khổ giống như phần chia. Bánh bằng không thì phần chia cũng bằng 

không !!!
 

💥 Sanh lão bệnh tử trên Ái sẽ cho ra Khổ. Còn nếu mẫu số Ái bằng không, sanh lão bệnh tử có hiện hữu 

nhưng không ái, không đế thì bài toàn cũng trở thành vô căn, kết quả sẽ cho ra không khổ !!!
 

🌺 MUỐN GIẢI QUYẾT 8 MÓN KHỔ NHÂN SINH, PHẢI LÀM CHO ĐẾ BẰNG KHÔNG. MỌI BÀI 

TOÁN CỦA PHẬT ĐẠO GIẢI ĐÚNG ĐỀU CHO RA KẾT QUẢ BẰNG KHÔNG !!!
 

🌺 Đế của Sanh Lão Bệnh Tử Khổ là Ái Thân
 

👉Cách làm cho Đế =0: Hiểu rõ bản chất của thân !!! Hiểu rõ Thân chỉ do 4 đại hợp thành phải chịu quy 

luật sinh-lão-bệnh-tử !!! Hiểu rõ thân và tâm là 2 món, bản nguyên không cột trói nhau !!! Hiểu như vậy 

người tu hành sẽ không còn ái luyến thân, sống chừng mực với thân, không còn bị thân ràng buộc chi 

phối !!! Thân và Tâm bây giờ cộng trú nhưng không cộng sinh - cộng trú nhưng không cộng nghiệp, đạt 

được cái quả vị quan trọng đầu tiên là Quả vị Ly Thân !!!
 

🌺 Đế của Ái Biệt Ly Khổ là Ái tâm
 

👉 Cách làm cho Đế =0: Thực hành quán sát người thân để thấy thân quyến thuộc cũng như thân mình 

!!! "Cát ái ly gia" - tự xác định trong lòng tinh thần làm tròn bổn phận với tất cả tình thương nhưng quyết 

không ái luyến !!! Thực hiện đời sống "Thiểu dục tri túc"- ít muốn biết đủ, bằng lòng với hiện tại ra khỏi 

Ái tài sản !!!
 

🌺 Đế của Cầu Bất Đắc Khổ là Mong cầu
 

👉 Cách làm cho Đế =0: thực hành đời sống Thiểu dục tri túc và ghi nhớ câu "Làm hết lòng hết dạ nhưng 

đừng gửi tâm hy vọng vào đó". Khi không có hi cầu thì cho dù thành hay bại cũng không khổ !!!
 

🌺 Đế của Oán Tắng Hội Khổ là Tâm oán thù
 

👉 Cách làm cho Đế =0: không bảo thủ quan điểm cá nhân, phải biết dung hòa, phải biết mọi quan điểm 

trên đời chẳng có chân lý !!! Thực hành "Lặng lẽ quan sát không kết luận" và "Tránh xa dòng đời thị phi" !!!
 

🌺 Đế của Ngũ Ấm Xí Thịnh là Xí thịnh, không biết giữ gìn, không có thiểu dục tri túc, ham muốn quá độ...
 

👉 Cách làm cho Đế =0: phải biết chừng mực, không cho phép thân, tâm và trí vượt quá, ngoài sức kiểm 

soát.
 

💥 Tóm lại: Muốn giải quyết được bài toán Khổ, người tu hành nhất thiết phải QUAY LẠI TÂM NÀY, XÂY 

DỰNG ĐẠO TRÀNG TỰ THÂN, QUYẾT TÂM TỰ GIÁO DỤC, TỰ ĐIỀU CHỈNH !!
 

🍀 Quan sát để thấy ra được căn gốc phát sinh khổ não (ĐẾ).Thấy ra rồi, giống như người rút củi ra khỏi 

đám cháy. Củi hết lửa tắt !!! Niết bàn thanh tịnh tự tâm sẽ hiện khởi !!!
 

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 

BÀI GIẢNG.
 

🍀 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học thứ 2 tới ngày 08-04. Chúc các CBAC một ngày mới an vui tinh 

tấn!

Tags: