Hoạt động mở rộng

Làm Sao Để Ngũ Uẩn Giai Không ??? - Diễn Giả Lý Diệu Tâm

MB 1157 Lý Mỹ Linh 07.05.2024

🎉 🎉 🎉 Nhật Ký Hạnh Phúc Quanh Ta - K07
 

🌺 🌺 🌺 Buổi 11: LÀM SAO ĐỂ NGŨ UẨN GIAI KHÔNG ???
 

🌻 🌻 🌻 Diễn giả: Lý Diệu Tâm
 

🍀 CBAC thân mến! Chỉ khi hiểu đúng, tường tận và đầy đủ ý nghĩa của từng khái niệm trong Phật đạo 

mới có thể ứng dụng được những lời dạy của Đức Thế tôn và thành tựu được mục tiêu trong Phật Đạo.
 

🍀 Trong buổi học số 11 này, chị Lý Diệu Tâm đã cùng chúng ta làm rõ hai khái niệm đang bị rất nhiều 

người tu hành hiểu sai, dẫn đến ứng dụng sai, đó là khái niệm về NGŨ ẤM và NGŨ UẨN.
 

💥 Nội Dung Chính:
 

1. Khái niệm Ngũ Ấm - Ngũ Uẩn.
 

1.1. Năm món Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức
 

🍀 Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức là 5 thành tố cấu thành một hữu tình. Sắc thuộc về Thân, Thọ Tưởng 

Hành thuộc về Tâm, và Thức thuộc về Trí.
 

🌟 Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức bản chất Tự Không (Không Tự Tánh - Không Tự Tướng - Không Tự 

Ngã). Tuy nhiên khi không hiểu rõ bản chất 5 món và nhìn nhận sai lầm, dẫn đến ấm - uẩnxuất hiện.
 

1.2. Ngũ Ấm - Ngũ Uẩn
 

1.2.1 Ngũ Ấm
 

🍀 Ấm là úp chụp, trói buộc, không thoát ra được; Ngũ ấm là khi người tu hành bị 5 món Sắc - Thọ - 

Tưởng - Hành - Thức ám giữ, úp chụp, trói buộc không thoát ra được.
 

💥 Để giải quyết Ngũ Ấm: người tu hành phải giác ngộ bản chất Vô Thường, phi chân lý, của 5 món Sắc - 

Thọ - Tưởng - Hành - Thức -> Từ đó không ái luyến, không để 5 món này giam nhốt chính mình.
 

1.2.2 Ngũ Uẩn
 

🍀 Uẩn là tích chứa; khi người tu hành cho 5 món Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức một giá trị và đem so 

sánh với các giá trị khác, từ đó phát sinh phiền não...
 

💥 Để giải quyết Ngũ Uẩn:phải dứt Mê, không định đặt các giá trí hư ảo lên 5 Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - 

Thức và cũng không chấp nhất, không thủ giữ những giá trị hư ảo đó. Trả 5 món sắc thọ tưởng hành 

thức về đúng bản nguyên không uẩn, tự thanh tịnh, tự giải thoát, tự Niết Bàn.
 

2. Bát Nhã Tâm Kinh.
 

2.1. Chỉ Thú Cốt Lõi của bài bát nhã Tâm Kinh
 

🍀 "Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất 

thiết khổ ách".
 

🌺 Dịch nghĩa: Quán Tự Tại Bồ tát vào sâu trong Trí tuệ Bát Nhã trực nhận năm uẩn tự không, nhờ thế 

vượt qua mọi khổ ách !!!
 

🍀 Bồ Tát trong Phật Đạo là viết tắt cho chữ Bồ Đề Tát Đỏa có nghĩa là giác ngộ hữu tình. Bồ tát là danh 

xưng chỉ cho những người tự mình đã giác ngộ và giúp người giác ngộ, chứ không phải chỉ là những 

người năng bố thí, làm thiện nguyện ... như ở đời thường hiểu.
 

🍀 Bát Nhã Trí là thứ trí giúp người thành tựu các mục tiêu của Phật đạo gồm Giác Ngộ, Giải Thoát và 

Trí Tuệ !!! Khác với Thế Gian Trí, là thứ trí giúp người thế gian có cuộc sống thế tục thông qua các pháp 

thế gian !!!
 

💥 Như vậy, để thấy ra 5 uẩn tự không - cần 2 điều kiện:
 

-> Phải là 1 vị Bồ tát đã thanh tịnh nguồn tâm, đang thực hành sâu rộng và thâm nhập cảnh giới Trí tuệ.
 

-> Trực nhận ra (Kinh gọi là "chiếu kiến", chứ không phải phân tích, chia chẻ, suy lường...) 5 uẩn tự không.
 

2.2. Những cách hiểu sai khi tiếp cận bài Kinh
 

🍀 Lầm lẫn về đối tượng đọc bài kinh -> dẫn tới hiện tượng người học ngồi nhầm lớp, người dạy dạy 

nhầm giáo trình.
 

🍀 Hiểu sai khái niệm Ngũ uẩn, không thông đạt cảnh giới (chiếu kiến) -> dẫn tới hiện tượng dùng thế 

trí phân tích, chia chẻ, hình thành các thứ lý luận không hợp lý, không giúp người tu hành thực thành tựu 

các mục tiêu học tập trong Phật đạo.
 

🌺 Kết luận: Để hiểu được bài Tâm Kinh thì người tu hành cần phải có Bát Nhã Trí và hiểu đúng về Ngũ 

uẩn. Từ đây ta mới thấy được Ngũ Uẩn giai không. Nếu không hội đủ hai điều trên thì kết quả chỉ là sự 

đánh giá, phân tích và suy lường của Trí tuệ thế gian!
 

3. Tánh Giác - 3 tầng bậc kiến tánh
 

🍀 Kiến Tánh là khái niệm chung để chỉ cho ba cảnh giới mà người tu hành trong Phật Đạo cần đạt đến.
 

💥 Kiến Tánh gồm 3 giai đoạn có sự kế thừa lẫn nhau theo một quy trình nhất định gồm:
 

🌟 Kiến Tánh Giác: Để chỉ cho cảnh giới người tu hành khi thấy biết đã hoàn toàn không còn bị nhiễm ô 

bởi tri thức thế gian nên cái thấy, cái nghe… trở về đúng chức năng thấy biết bản nhiên.
 

🌟 Kiến Tự Tánh: Khi tâm thức không còn nhiễm ô, tánh giác phát huy tác dụng. Người tu hành dùng 

tánh giác như một công cụ, quay trở vào nhìn ngắm tự tâm… Và trực nhận ra Bổn Tâm có tính chất tự 

nhiên của nó gọi là Tự Tánh như: thanh tịnh, bất động, không sanh diệt, tự an vui, tự tịch tĩnh, tự chiếu soi 

và đầy đủ cảnh giới của Niết Bàn. Kinh gọi là Minh Tâm Kiến Tánh.
 

🌟 Kiến Phật Tánh
 

🔴 Khi thấy được Tánh Giác và Tự Tánh, người tu hành phát khởi từ bi tâm, học tập tất cả các Tam muội 

môn và Giải thoát môn của Chư Phật, có được trí tuệ, thực hành công hạnh giáo hóa dày sâu…
 

🔴 Trong quá trình giáo hóa người tu hành trực nhận ra Tâm trí cũng đầy đủ những tính chất như một vị 

Phật, đó là: thường, ngã, lạc, tịnh, từ, bi, hỷ, xả… mà trước đây chưa hiện đầy đủ.
 

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 

BÀI GIẢNG.
 

🌺 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học tiếp theo vào thứ 5 ngày 09/05/2024. Chúc các CBAC một ngày 

mới an vui tinh tấn

Tags: