Hoạt động mở rộng

Lý Gia Luận Về Hai Pháp Chướng Và Ngại !!! - Diễn Giả Lý Thảo Nguyên

MB 1157 Lý Mỹ Linh 26.04.2024
🎉 🎉 🎉 Nhật ký Hạnh Phúc Quanh Ta K07
 
🌺 🌺 🌺 Buổi 8: Luận về hai pháp Chướng & Ngại
 
🌻 Diễn giả: Lý Thảo Nguyên

🍀 Trên con đường tiến về Phật quả, người tu hành phải vượt qua nhiều sóng gió chướng ngại tâm 
 
và trí. Trong buổi học số 8 này, chị Lý Thảo Nguyên đã cùng chúng ta làm rõ những gì là chướng và 
 
ngại trong tâm trí của mỗi hữu tình.

NỘI DUNG CHÍNH

1. Những quan điểm làm ngại người tu hành
 
1.1 Quan niệm “Tu là sửa”

🍀 Người tu hành cho rằng Tu trong Phật đạo là sửa. Quan niệm này không đúng trên tinh thần của 
 
Phật Đạo. Bởi việc "sửa" dựa theo đạo lý, lối sống thiện ác của thế gian không phải là chìa khoá 
 
hướng tới cánh cửa xuất thế.

🍀 Phật Đạo là đạo xuất thế, nằm ngoài những hiểu biết, luân lý của thế gian.

1.2 Quan niệm “Người tu hành phải biết buông xả”

🍀 Phật đạo không dạy người buông xả. Phật đạo chỉ dạy người “xả pháp” vì không thể nắm giữ bất 
 
kì nhận thức nào nên không nắm giữ!!!

🍀 Phật dạy đại ý: Quá khứ không truy tìm, vị lai thì chưa đến, hiện tại sẽ không dừng, cho nên không 
nắm giữ..., người hiểu và thực hành được như thế, gọi là Nhất Dạ Hiền...Tức chỉ trong vòng một đêm 
 
có thể thành bậc Hiền Trí...!!!

2. Những thứ che chướng người tu hành
 
2.1 Phiền não chướng

🍀 Là những gì che chướng tâm này làm cho hữu tình không thấy được chơn tâm, niết bàn. Phiền 
 
não chướng gồm 4 món:
 
🌟 Kiến nhất thiết xứ phiền não trụ địa: Phiền não từ thấy biết hư vọng...!!!
 
🌟 Sắc ái phiền não trụ địa: Thương thân mà phiền não...!!!
 
🌟 Dục ái phiền não trụ địa: Tham ái các dục mà phiền não...!!!
 
🌟 Vô minh ái phiền não trụ địa: Tham đắm hiểu biết mà phiền não...!!!

💥 💥 💥 Cách thoát khỏi Phiền Não Chướng
 
🌿 Không mê mờ thấy biết => Ra khỏi kiến nhất thiết xứ phiền não trụ địa !!!
 
🌿 Không ái nhiễm thân này => Ra khỏi sắc ái phiền não trụ địa !!!
 
🌿 Không tham ái các dục => Ra khỏi dục ái phiền não trụ địa !!!
 
🌿 Không nắm giữ các hiểu biết phi chân lý => Ra khỏi vô minh ái phiền não trụ !!!
 

2.2 Sở tri chướng
 
🍀 Là những thứ che trí tuệ làm chúng ta không thấy được bản chất của vấn đề. Sở tri chướng gồm 2 
món:
 
🌟 Thế gian sở tri chướng: Che chướng do hiểu phật đạo theo cách hiểu của thế gian...!!!
 
🌟 Xuất thế gian sở tri chướng: Che chướng do thủ giữ các tri kiến của xuất thế...!!!

🍀 Đối với sở tri chướng, Phật dạy: Pháp Phật thuyết dạy như cái bè qua sông, Pháp Phật còn phải xả 
 
hà huống phi pháp (những gì chẳng phải Phật Pháp).

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO BÀI 
 
GIẢNG.

🍀 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học tiếp theo vào thứ 2 ngày 29/04/2024. Chúc các CBAC một ngày 
 
mới an vui tinh tấn!

Tags: