Hoạt động mở rộng

Ngã - Vô Ngã - Thất Chủng Ngã Mạn - Hiểu Sao Cho Đúng ??? - Diễn Giả: Lý Diệu Tâm

MB 1157 Lý Mỹ Linh 23.04.2024

🎉 🎉 🎉 Nhật Ký Hạnh Phúc Quanh Ta K07 


🌺 🌺 🌺 Buổi số 7: Ngã - Vô Ngã - Thất Chủng Ngã Mạn - Hiểu Sao Cho Đúng???
 

🌻 🌻 🌻 Diễn giả: Lý Diệu Tâm
 

🍀 Ngã - Vô Ngã là một trong những chủ đề cốt lõi trong Phật Đạo, chính vì thế những người tu học theo Phật 

Đạo phải nắm rõ về chủ đề này.
 

NỘI DUNG CHÍNH
 

I. Cách hiểu sai lầm về chữ Ngã hiện nay:
 

- Các cách hiểu thường thấy:
 

(1) hiểu Ngã trong Phật Đạo thành Bản Ngã.
 

(2) hiểu Ngã thành Cái tôi, cái ta.
 

- Phật đạo không có khái niệm Bản Ngã. Khái niệm “Bản ngã” là khái niệm thuộc phạm trù Triết học, không thể lấy 

khái niệm này để cắt nghĩa về từ Ngã trong Phật Đạo.
 

- Khái niệm “cái tôi, cái ta” tương đương với nghĩa của từ “Mạn” trong Phật đạo (Ngã Mạn). Mạn là 1 trong 10 món 

Kiết sử.
 

🍀 Do hiểu sai nghĩa của “Ngã” trong Phật Đạo nên dẫn đến nhiều cực đoan trong việc tu hành hiện nay.
 

II. Khái niệm Ngã và Vô Ngã trong Phật đạo
 

1. Hiểu về Ngã trong Phật Đạo:
 

- Ngã là 1 trong 8 tính của Phật tánh là: Từ, Bi, Hỉ, Xả, Thường, Ngã, Lạc, Tịnh
 

- Ngã là để nói về những gì có tính chất thường hằng, không thay đổi, mang tính chân lý.
 

- Những gì là ngã và thường thì không bị thay đổi, không chịu sự chi phối của bất kỳ yếu tố nào.
 

- Kinh Đại Niết Bàn, Phật dạy: Phật tánh là ngã, ngã là Phật Tánh. Hay Phật trí là thường, Phật trí là ngã”!
 

2. Khái Niệm Vô Ngã
 

🌺 Nhân Sinh Quan và Thế Giới Quan của Phật đạo dựa trên học thuyết Nhất hợp tướng, Phật đạo chỉ ra Thân - 

Tâm và Thế giới bản chất Vô Ngã, Tự Không, cụ thể:
 

🌟 Không tự ngã: không tự là chính nó
 

🌟 Không tự tướng: không tự có tướng trạng cố định
 

🌟 Không tự tánh: không tự có tánh chất cố định
 

💥Nhận thức về thân tâm và thế giới của chúng sanh biến đổi theo 3 giai đoạn:
 

🍀 Viên Thành Thật Tánh (Viên Thành Thật Tướng): nhìn nhận về bản chất vốn có của thân, tâm và thế giới.
 

🍀 Biến Kế Sở Chấp (Phân biệt tánh/ Vọng kế tự tánh/ Vọng Phân biệt tánh/ Vọng tưởng tự tánh): nhận thức bị 

che mờ bởi vọng tưởng phân biệt.
 

🍀 Y Tha Khởi: đời sống tâm thức hoàn toàn bị chi phối bởi nhận thức sai lầm.
 

- Từ nhận thức sai lầm xa rời bản chất của thân - tâm và thế giới nên chúng sanh luân hồi trong khổ, phiền não, 

kiết sử, mê mờ.
 

- Vì vậy, Phật đạo không chủ trương diệt Ngã (Hư vọng Ngã), mà yêu cầu người tu hành phải giác ngộ bản chất 

thân tâm và thế giới là Vô ngã.
 

- Bản chất thân tâm và thế giới là vô ngã. Phật là Vô ngã nên Pháp Phật là Ngã (thường hằng, bất biến, mang tính 

chất quyết định).
 

Trong tác phẩm Vô Đối Môn, thầy Lý Tứ viết: "Phật là Vô ngã, Pháp của Phật là Ngã, cũng Ngã cũng Vô Ngã gọi là 

Tăng."
 

3. Quá trình chuyển biến tâm thức từ Ngã Hư vọng đến Vô Ngã.
 

- Do chúng sanh hiểu sai về bản chất của thế giới và cho rằng điều mình đang nhận thức là chân lý nên gọi là Ngã 

Hư Vọng.
 

- Phật Đạo yêu cầu người tu hành quán nơi thân - tâm và thế giới để nhận ra tính chất hư vọng này.
 

- Tứ niệm xứ là chi tiết hoá của Thân - Tâm và thế giới
 

- Tầng quán thứ nhất: Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tầng quán 

này giúp cảnh báo người tu hàn về những dính mắc, trói buộc của mình vào những điều phi chân lý.
 

- Tầng quán thứ hai: Quán thân đồng hư không, quán thọ không trú xứ, quán tâm chỉ là tánh danh tự rời rạc, quán 

pháp không tánh. Tầng quán này giúp người tu hành nhận ra bản chất Vô Ngã của thân - tâm và thế giới.
 

III. Mở rộng: Thất Chủng Ngã Mạn
 

- Thất chủng ngã mạn gồm 7 món: Mạn - Quá mạn - Mạn quá mạn - Ngã mạn - Tăng thượng mạn - Ty liệt mạn - 

Tà mạn
 

- Thất chủng mạn là bản tham chiếu để người tu hành soi xét hành động, suy nghĩ, lời nói nào đang kẹt mắc trong 

mạn kiết sử.
 

- Khi nào người ta thể hiện một trong bảy dấu hiệu của thất chủng mạn, bây giờ người đó mới được coi là kẻ bị 

mạn kiết sử trói buộc, làm mê mờ...Còn những người suy nghĩ, nói năng, hành động đúng với sự thật đang học 

tập, đang thành tựu thì đây là lời chân thật, không phải thể hiện cái tôi cái ta của mạn...!!!
 

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO BÀI GIẢNG.
 

🍀 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học tiếp theo vào thứ 5 ngày 25/04/2023. Chúc các CBAC một ngày mới an vui 

tinh tấn!

Tags: