Hoạt động mở rộng

Tỉnh Thức - Làm Chủ Cảm Xúc - Có Đưa Đến Giác Ngộ Như Pháp ??? - Diễn Giả Lý Thu Hằng

MB 1157 Lý Mỹ Linh 03.05.2024

🎉 🎉 🎉 Nhật Ký Hạnh Phúc Quanh Ta K07
 

🌺 🌺 🌺 BUỔI 10: TỈNH THỨC – LÀM CHỦ CẢM XÚC – CÓ ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ NHƯ PHÁP
 

🌻 🌻 🌻 Diễn Giả: Lý Thu Hằng
 

🍀 Vô minh là một khái niệm vô cùng quan trọng trong giáo lý nhà Phật !!! Rất nhiều người tu tập trong 

Phật đạo từng nghe nói đến hai từ Vô minh, biết tu là để hết Vô minh nhưng Vô minh là gì? Tướng trạng 

của vô minh như thế nào? Vì sao con người ta vô minh? Bằng cách nào để giải quyết vô minh ... thì nhiều 

người, thậm chí rất nhiều người không biết hoặc chỉ biết một cách rất mơ hồ.
 

🍀 Trong buổi học số 10, chị Lý Thu Hằng, một giảng viên rất trẻ của Lý Gia sẽ cùng chúng ta làm rõ về 

chủ đề này !!!
 

💥 NỘI DUNG CHÍNH
 

1. Vô Minh
 

1.1. Vô minh là gì ?
 

🍀 Vô là không. Minh là sáng suốt. Vô minh là không sáng suốt. Vô minh nhằm chỉ cho tình trạng tăm tối, 

không sáng suốt trong nhận thức.
 

1.2. Tướng trạng của vô minh
 

🍀 Vô minh gắn liền với sự chấp nhất, đề cao, định kiến một hiểu biết nào đó, từ đó bị chính hiểu biết đó 

chướng ngại, vây hãm, che mờ.
 

🍀 Chấp nhất đời hay chấp nhất đạo đều là biểu hiện của vô minh.
 

1.3. Nguyên nhân của vô minh
 

🌟 Do không thấy được bản chất của Thân tâm & Thế giới vốn là tự không: không tự tánh, không tự 

tướng, không tự ngã.
 

🌟 Do không thấy được bản chất, người ta chạy theo hiện tượng, chạy theo cái thấy chủ quan. Từ đây, 

nhận thức trở nên tăm tối, không còn sáng suốt.
 

🌟 Vô minh như bóng tối, khổ phiền não lậu hoặc như ma quỷ. Nơi nào có bóng tối nơi đó ma quỷ cư ngụ.
 

1.4. Các tầng bậc vô minh
 

🌿 Nhuận chi vô minh: là sự mờ tối, không sáng suốt khi các căn trên thân xúc đối với thế giới bên ngoài.
 

🌿 Căn bản vô minh: là sự mờ tối, không sáng suốt do MÊ LẦM CÁC PHÁP
 

🌿 Vô minh trụ địa: là sự mờ tối, không sáng suốt về trí tuệ, là sự chưa thấu suốt đến tột cùng Phật đạo.
 

💥 💥 💥 Cách giải quyết ba tầng bậc vô minh:
 

🌺 Không nắm giữ bất kỳ quan điểm nào khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm sẽ ra khỏi nhuận chi vô 

minh.
 

🌺 Không chấp nhất, chạy theo, nắm giữ bất kể quan niệm nào, dù là đời hay đạo sẽ ra khỏi căn bản vô 

minh.
 

🌺 Để ra khỏi vô minh trụ địa, phải hoàn thành thành tám môn học của Nhất thiết trí, cụ thể:
 

👉 Thấu Thị Môn: Học cách trực nhận và thấu đáo như pháp (về Thánh Pháp lẫn Thế Pháp). Khi thành 

tựu hoàn hảo, sẽ có được Chánh Kiến.
 

👉 Thẩm Sát Môn:Học cách suy nghĩ, phản biện thấu đáo như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ có được 

Chánh Tư Duy.
 

👉 Đẳng Ngữ Môn:Học cách thức tuyên thuyết như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ có được Chánh 

Ngữ.
 

👉 Đại Hạnh Môn: Học về Bồ Tát Hạnh như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ có được Chánh Nghiệp.
 

👉 Đại Đạo Môn: Học về Bồ Tát Đạo như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ có được Chánh Mạng.
 

👉 Thật Nghĩa Môn:Học về Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ cho ra 

Chánh Tinh Tấn.
 

👉 Đẳng Trì Môn: Học các thứ Tâm Vô Lượng như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ có được Chánh 

Niệm.
 

👉 Chân Giác Môn:Học về Đại Niết Bàn như pháp. Khi thành tựu hoàn hảo, sẽ có được Chánh Định.
 

2. Bốn bệnh của người tu hành
 

🍀 Mọi cảnh giới (đạo quả) trong Phật đạo đều hình thành từ Giác ngộ. Để cảnh báo về “các lối rẽ không 

đưa đến Giác ngộ”, Kinh Viên Giác đã chỉ ra “bốn thứ bệnh” người tu hành “cần phải tránh xa” nếu muốn 

thể nhập Viên Giác của Chư Như Lai, bốn thứ bệnh đó là:
 

💥 Bệnh nhậm: Nhậm hay “mặc kệ” !!! Bệnh của những người lười tư duy, không có ý chí tiến thủ, phó 

mặc cho số mệnh.
 

💥 Bệnh tác: Tác là tạo tác, làm ra !!! Bệnh của những người “nương nhờ vào một sở pháp” hay “lập một 

hạnh” để điều phục tâm ý với mong muốn các sở pháp hay hạnh này có thể giúp ta thành tựu điều gì đó 

trong Phật đạo !!!
 

💥 Bệnh chỉ: Đình chỉ, dừng mọi duyên !!! Bệnh của những người dùng ý chí hoặc cố tình xa lánh ngoại 

duyên để “đình chỉ thấy nghe”, bằng cách “phong bế các căn”…!!!
 

💥 Bệnh diệt: Dứt, diệt !!! Bệnh của những người huỷ diệt ý thức, triệt tiêu niệm khởi…!!!
 

👉👉👉 Tất cả các biện pháp tu tập không xuất phát từ sự thấu suốt chân lí, đều là bệnh.
 

👉👉👉 Người tu hành không cần phải “trị bốn bệnh” mà cần nhất là mau mau tìm cho mình con đường 

Giác ngộ !!!
 

👉👉👉 Con đường Giác ngộ là con đường không có bóng dáng của bốn thứ bệnh nêu trên !!!
 

3. Tỉnh thức
 

🍀 Tỉnh thức, được hiểu như một biện pháp nâng cao ý thức, tập trung trong công việc, tỉnh táo trong 

hành xử, kiểm soát cảm xúc, cảm giác, nghĩ suy…vv…Tránh không để “đầu óc” rơi vào trạng thái mất tập 

trung, ngái ngủ, mơ hồ…!!!
 

🍀 Ở đời, tỉnh thức được coi như một trong những liệu pháp giúp con người thành công trong cuộc 

sống…!!!
 

🍀 Trong kinh điển chính thống của Phật đạo, không có bài kinh nào, lời dạy nào đề cập đến tỉnh 

thức…!!! Nếu có chăng, Phật chỉ dạy người tu hành “tỉnh giác” hay “chánh niệm tỉnh giác”…!!!
 

🍀 Tỉnh giác hay “chánh niệm tỉnh giác” là thuật ngữ đặc trưng của Phật đạo, nhằm nói đến suy nghĩ, 

hành động của người tu hành sau khi đã được học tập giáo pháp một cách chân chánh, người này nhận 

thức rõ đâu là tính chất hư dối, đâu là bản chất hay thiệt tướng của thân, tâm, các pháp, và thế giới…theo 

nhân sinh quan, vũ trụ quan của Phật đạo…!!!
 

🌺 Sau khi học tập, tư duy thấu đáo…Vị ấy, ghi nhớ không quên các “nhận thức mới” (chính là các pháp 

xuất thế) mà mình đã học, đã thấu suốt, gọi là chánh niệm tỉnh giác…!!!
 

🌺 Muốn hết vô minh, người tu hành, cần phải học tập chánh pháp để có được chánh giác… Có được 

chánh giác, sẽ không rơi vào bất giác. Không rơi vào bất giác, bất hạnh không xảy ra. Bất hạnh không xảy 

ra, khối ưu bi khổ não không hiện khởi. Khối ưu bi khổ não không hiện khởi, hạnh phúc đích thực hay 

Niết bàn an vui sẽ tự hiện !!!
 

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 

BÀI GIẢNG.
 

🌺 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học tiếp theo vào thứ 2 ngày 06/05/2024. Chúc các CBAC một ngày 

mới an vui tinh tấn!

Tags: