Hoạt động mở rộng

Tứ Đế Và 37 Phẩm - Bản Đồ Chỉ Rõ Kho Báu Trí Tuệ !!! - Diễn Giả Lý Lục Nhật

MB 1157 Lý Mỹ Linh 10.05.2024
🎉 🎉 🎉 Nhật Ký Hạnh Phúc Quanh Ta - K07
 
🌺 🌺 🌺 BUỔI 12: TỨ ĐẾ & 37 PHẨM – BẢN ĐỒ CHỈ RÕ KHO BÁU TRÍ TUỆ
 
🌻 🌻 🌻 Diễn giả: Lý Lục Nhật
 
🍀 Nếu tứ đế là bốn cấp học mà người tu hành phải lần lượt vượt qua để thành tựu các mục tiêu đặt ra 
 
trong Phật đạo thì 37 phẩm là các môn học đặc thù, giúp người học hoàn thành các cấp lớp này. Trong 
 
buổi học số 12 vừa qua, anh Lý Lục Nhật – Chủ nhiệm khoá học Hạnh Phúc Quanh Ta, Giọt Mưa Đầu 
 
Mùa đã cùng chúng ta làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa tứ đế và 37 phẩm.
 
NỘI DUNG CHÍNH
 
1. Vai trò của 37 phẩm
 
🍀 37 phẩm được ví như tấm bản đồ chỉ rõ từng bước đi, các giai đoạn từ khi bắt đầu cho đến khi viên 
 
mãn Phật quả. Nếu không nắm vững 37 phẩm, giống như người đi đường mà không có tấm bản đồ, rất 
 
dễ bị lạc đường, chệch hướng và không thể tới đích.
 
2. Tổng quan về 37 phẩm
 
🍀 37 Phẩm Trợ Đạo được chia làm 3 phần:
 
🌟 Tư Lương Vị gồm 12 phẩm là Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc. 12 phẩm này giúp giải 
 
quyết phần lớn những vấn đề thuộc Khổ Đế và Tập Đế.
 
🌟 Kiến Đạo Vị gồm 17 phẩm là Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Tri . Kiến đạo vị giúp giải quyết những vấn 
 
đề thuộc về Diệt Đế.
 
🌟 Tu Đạo Vị gồm 8 phẩm Bát Chánh Đạo thuộc về cấp học Đạo Đế
 
2.1. Tư Lương Vị hay hành trang cần có của người tu hành
 
🍀 Tứ Niệm Xứ: Bốn nơi chốn mà người tu hành cần phải nhớ nghĩ, tư duy, quan sát để gieo hạt giống 
 
Bồ Đề. Bốn nơi chốn đó là: Thân Niệm Xứ , Thọ Niệm Xứ, Tâm Niệm Xứ, Pháp Niệm Xứ. Muốn trị dứt 
 
điểm khổ phiền não chỉ y cứ trên tứ niệm xứ, ngoài ra không có nơi chốn thứ năm nào khác có năng lực 
 
này.
 
 
🍀 Tứ Chánh Cần: Bốn việc chân chánh người tu hành cần phải làm. Phần việc này được ví như công 
 
việc cần thiết để chăm bón bốn mảnh ruộng Tứ Niệm Xứ. Bốn phần việc đó là:
 
🌟 Việc ác chưa sanh, không cho sanh;
 
🌟 Việc ác đã sanh, mau chóng tịch diệt;
 
🌟 Việc thiện chưa sanh, làm cho nó sanh khởi;
 
🌟 Việc Thiện đã sanh cần tinh tấn trưởng dưỡng
 
🍀 Thiện - Ác trong Phật Đạo không giống quan niệm thiện ác của thế gian. Phật đạo lấy mục tiêu của để 
phân định thiện ác
 
🌟 Suy nghĩ, hành động giúp người tu hành tiến gần đến mục tiêu của Phật Đạo gọi là Thiện
 
🌟 Ngược lại, suy nghĩ, hành động làm người tu hành xa rời mục tiêu của Phật Đạo gọi là Ác
 
🌟 Những suy nghĩ, hành động làm người tu hành dậm chân tại chỗ thì gọi là bất thiện
 
🍀 Tứ Như Ý Túc: Bốn điều thành tựu như ý.
 
🌟 Dục Như Ý Túc: ham muốn thành tựu các đạo quả trong Phật đạo. Sự ham muốn này giúp người tu 
 
hành vượt qua chướng ngại ở đời để tiến vào đạo xuất thế
 
🌟 Tinh Tấn Như Ý Túc: Tinh cần, chăm chỉ học tập không nhàm mỏi
 
🌟 Niệm Như Ý Túc: Nhớ nghĩ không rời việc học tập và thực hành giáo pháp.
 
🌟 Nhất Tâm Như ý Túc: Một lòng một dạ hướng đến mục tiêu đã định, không có một tâm nào khác.
 
2.2. Kiến Đạo Vị hay Thấy được đạo
 
* Ngũ Căn:
 
🍀 Tín Căn: niềm tin đã mọc rễ bám chặt nơi tâm thức. Khác với tín tâm, chỉ là niềm tin đơn thuần không 
 
căn cứ, có thể thay đổi.Trong quá trình tu học, khi người tu hành đạt được lợi ích của giác ngộ, quá trình 
 
tu tập đã có hiệu quả. Lúc đó, tín tâm sẽ chuyển sang tín căn. Có tín căn thì tinh tấn căn, niệm căn, định 
 
căn sẽ lần lượt xuất hiện theo.
 
🌺 Ngũ căn giống như cây Bồ Đề đã mọc ra năm cái rễ và cắm xuống đất, làm cho cái cây này trở nên 
 
vững chãi hơn. Sự vững chãi này không phải dựa trên niềm tin mà dựa trên sự hiểu biết. Từ sự hiểu biết 
 
có được cho ra kết quả thấy rõ, từ đó tạo nên động lực, sức mạnh để tiếp tục tu học. Sức mạnh này được 
 
gọi là ngũ lực.
 
🌺 Ngũ Lực
 
🌿 Tín Lực: Niềm tin mạnh hơn tín căn, tạo động lực to lớn để dấn thân trên con đường tu tập. Giống 
 
như cái cây có rễ cắm xuống đất và mỗi cái rễ lại hút chất dinh dưỡng để cây phát triển lớn lên.
 
🌿 Tinh Tấn Lực - Niệm Lực - Định Lực cũng tương tự như tấn căn, niệm căn, định căn nhưng mạnh hơn, 
lớn hơn.
 
🌿 Huệ Lực: sau quá trình tinh tấn, chuyên cần, tư duy, thực hành thì Huệ Lực sẽ xuất hiện. Huệ Lực là 
 
sức mạnh của sự hiểu biết, hiểu biết rõ con đường nào là hữu lậu, con đường nào là vô lậu. Chính nhờ 
 
sức mạnh của sự hiểu biết này, người này sẽ dấn thân không mệt mỏi hướng đến đạo quả vô lậu.
 
🌺 Thất Giác Chi: giai đoạn người tu hành biết cách phân tích như thế nào để thấu suốt vấn đề
 
🌺 Trạch Pháp Giác Chi: là tìm ra chiếc chìa khóa giải bài toán tâm thức. Chiếc chìa khóa này xuất hiện 
 
khi phân tích và chia chẻ như pháp lời kinh đến tận nguồn cơn, thấy được nghĩa của vô lậu, giác ngộ, giải 
 
thoát.
 
🌺 Niệm Giác Chi: nhớ mãi không quên cách giải bài toán tâm thức.
 
🌺 Hệ quả của trạch pháp giác chi và niệm giác chi là Khinh An Giác Chi (nhẹ nhàng) và Hỷ Giác Chi (vui 
 
mừng).
 
🌺 Từ đó ham thích học tập tăng lên gọi là Tinh Tấn Giác Chi và có được Định Giác Chi (bình yên, tự tại).
 
🌺 Xả giác chi: do thấu suốt nên tự xả, tâm thức thanh tịnh, vắng lặng, bất động, giải thoát
 
2.3. Tu đạo vị
 
2.3.1. Bát Chánh Đạo xuất thế gian là đời sống vô lậu, giác ngộ, giải thoát.
 
🌺 Kế thừa thành quả từ Tư Lương Vị đến Kiến Đạo Vị, lúc này người tu hành đã thành tựu Diệt Đế, từ 
 
chỗ chứng, chỗ thấy biết mới này làm thành đời sống mới thể hiện qua 8 mặt chân chánh, gọi là Bát 
 
Chánh Đạo gồm:
 
☘ Chánh kiến: đối trước muôn cảnh duyên, thấy biết thanh tịnh
 
☘ Chánh tư duy: không suy lường hư vọng, thường suy ngẫm về sự tốt đẹp của vô lậu quả và cảnh giới 
 
giải thoát
 
☘ Chánh ngữ: nói lời khiến mình và khiến người mở trói, thường xưng tán cảnh giới vô lậu và giải thoát
 
☘ Chánh nghiệp: thân khẩu ý tĩnh tịch, thanh lương
 
☘ Chánh mạng: đời sống vô lậu giải thoát
 
☘ Chánh tinh tấn: thẳng bước trên con đường vô lậu, giải thoát, tiến về trí tuệ vô thượng
 
☘ Chánh niệm: tâm ý không rời xa đạo quả vô lậu giải thoát
 
☘ Chánh định: đi đứng nằm ngồi thức ngủ … chẳng rơi và tà nẻo.
 
2.3.2. Bát Chánh Đạo xuất thế gian thượng thượng đời sống trí tuệ
 
🌺 Khi đã viên mãn Diệt đế, người tu hành phát tâm cầu đạo trí tuệ để có thể độ hết thảy chúng sanh. 
 
Quá trình học đạo trí tuệ, người tu hành phải học các môn học bắt buộc của giáo trình Nhất thiết trí như: 
các pháp lành của Chư Phật, các tam muội môn, giải thoát môn... để thành tựu 11 thứ trí. Sau khi thành 
 
tựu trí tuệ người này cũng nhân thấy biết mới này, có được đời sống chân chánh mới cũng gọi là Bát 
 
Chánh đạo.
 
🌻 Chánh kiến: thấu suốt bản chất của các pháp
 
🌻 Chánh Tư duy: luôn luôn suy nghĩ đến phương cách giáo hóa, suy nghĩ đến chúng sanh
 
🌻 Chánh ngữ: lời nói khiến tất cả hữu tình được an vui được Niết Bàn.
 
🌻 Chánh nghiệp: thân khẩu ý luôn luôn ở trong đạo quả trí tuệ, đạo quả giải thoát
 
🌻 Chánh mạng: đời sống không ra khỏi công hạnh giáo hóa.
 
🌻 Chánh tinh tấn: giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi.
 
🌻 Chánh niệm: nhất niệm tương ưng huệ.
 
🌻 Chánh định: luôn luôn an ổn trong Niết Bàn thanh tịnh.
 
👉 👉 👉 Có được 8 thứ chánh này, người tu hành hoàn tất chương trình học tập Phật Đạo.
 
3. Các tầng bậc Bát Chánh Đạo và tính kế thừa của nó
 
💥 Bát chánh của thế gian: lấy luân lí, đạo đức, văn hóa, giáo điều, giáo luật làm chân chánh.
 
💥 Bát chánh xuất thế: Lấy vô lậu quả và thanh tịnh tâm làm bát chánh
 
💥 Bát chánh xuất thế gian thượng thượng: lấy thiệt tướng và trí tuệ làm bát chánh.
 
👉👉👉 Hai tầng Bát Chánh xuất thế và xuất thế gian thượng thượng thuộc về Tu Đạo vị là kết quả 
 
của giác ngộ. Người chưa giác ngộ không thể dùng bát chánh của thế gian để vào đạo xuất thế. Bát 
 
chánh của thế gian chỉ có thể sử dụng ở thế gian, không có khả năng đưa người đến đạo quả vô lậu, giải 
 
thoát, thậm chí nếu chấp nhất nó sẽ trở thành tà kiến.
 
👉👉👉 Bát chánh đạo được nói đến ở phần Tu Đạo Vị là kết quả của 29 phẩm trước đó. Kinh Đại Bát 
 
Niết Bàn dạy: “Tứ đế như bốn nấc thang của một cái thang, muốn lên nấc thứ hai phải qua nấc thứ nhất, 
 
muốn lên nấc thứ ba thứ tư phải qua các bậc thang trước, không thể làm khác, cũng không thể đảo 
 
ngược”!!! 37 phẩm trợ đạo là con đường tu tập của Phật đạo được xây dựng dựa trên cơ sở Tứ Đế. Hai 
 
món này có liên quan mật thiết với nhau. Tứ đế có tính kế thừa và không thể đảo ngược cho nên 37 
 
phẩm cũng có tính kế thừa và không thể đảo ngược. Không thể lấy Bát chánh đạo ra để bắt đầu tu tập.
 
💥 Tóm lại, chủ trương lấy Bát chánh đạo ra để tu, điều này chỉ đúng trong thế pháp. Phật pháp là đạo 
 
xuất thế và xuất thế gian thượng thượng không phải thế pháp.
 
ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 
 
BÀI GIẢNG.
 
🍀 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học tiếp theo vào thứ 2 ngày 13/05/2024. Chúc các CBAC một ngày 
 
mới an vui tinh tấn !!


Tags: