Hoạt động mở rộng

Tứ Như Ý Túc !!! Có Cần Cực Đoan Xả Bỏ Mọi Thứ Dục ??? | Hạnh Phúc Quanh Ta K05 - Diễn Giả Lý Lục Nhật

MB 1157 Lý Mỹ Linh 22.11.2023

🌺 Nhật ký buổi 21: Tứ Như Ý Túc - Có Cần Cực Đoan Xả Bỏ Mọi Thứ Dục?
🌺 Diễn giả: Lý Lục Nhật
🍀 “Tứ Như Ý Túc” là 4 phẩm sau cùng trong 12 phẩm của Tư Lương Vị (thuộc 37 phẩm trợ đạo). Thành tựu “Tứ Như Ý Túc” sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi nó giúp người tu hành có thể dừng được hiện nghiệp. Đây là điều kiện để chuyển được cảnh giới tâm thức từ Hữu Lậu sang Vô Lậu và đặt được 1 chân vào đạo quả xuất thế. Tứ như ý túc cũng là hành trang xuyên suốt trong hành trình từ khi sơ cơ cho đến cả khi thành Phật.
🍀 Tứ Như Ý Túc là 4 việc làm để thành tựu như ý. Cụ thể:
1. Dục Như Ý Túc
🍀 Dục Như Ý Túc: Là ham muốn đạt được đạo quả vô lậu như ý.
🍀 Phân biệt 3 loại dục : Dục Hạ Liệt, Dục Trưởng Dưỡng và Dục Công Đức.
🌟 Dục Hạ Liệt: Là các thứ ham muốn làm cho ta đắm chìm, sinh các ác bất thiện tâm, cấu nhiễm, không đưa đến cứu cánh giải thoát...!!! Dục Hạ Liệt gồm có năm món (ngũ dục): mắt đắm mê nơi sắc, tai đắm mê âm thanh, mũi đắm mê mùi hương, lưỡi đắm mê các vị, thân đắm mê xúc chạm. Sự mê đắm này khiến chúng sanh phiền não khổ.
🔥 Ngũ dục của Phật đạo khác với ngũ dục của Nho gia (Tài, sắc, danh, thực, thùy). Nếu không ham muốn 5 món dục của Nho gia thì chỉ được gọi là bậc “chính nhân quân tử” trong đạo nho, đạo làm quan chứ không thể giải quyết được phiền não.
🌟 Dục Trưởng Dưỡng Còn gọi là Dục Thắng Diệu: Là dục hướng thượng, là những ham muốn nào, làm cho tâm ta mạnh mẽ, ham thích thánh cảnh, thích thú các pháp của thánh nhân… Dục Trưởng Dưỡng gồm ham ưa các cảnh giới thiền định, ham ưa tư duy các thiện pháp, ham ưa giải thoát, ham ưa trí tuệ bậc thánh, ham ưa làm lợi ích cho người…
🌟 Dục Công Đức: Là cái ham muốn của bậc trí tuệ muốn làm công hạnh, là ham muốn hóa độ chúng sanh của chư Phật, chư Bồ tát. Dục này phát sinh là do thấy thiệt tướng của các dục, biết rõ các dục tự nó không tánh.
🍀 Như vậy không phải tất cả các loại Dục đều cần phải xa lánh, đoạn diệt. Khi nào người tu hành khởi lên ham muốn học Đạo, ham muốn được giác ngộ, giải thoát, trí tuệ thì tức khắc cái ham muốn tầm thường của thế gian sẽ không còn chỗ. Sự thay thế ham muốn thắng diệu này sẽ làm thay đổi dần bản chất của một chúng sanh, biến ham muốn tầm thường trở nên thành tựu những điều cao quý như ý của bậc thánh. Tinh tấn như ý túc là hệ quả tất yếu của Dục Như Ý Túc.
2. Tinh Tấn Như Ý Túc
🌟 Tinh Tấn Như Ý Túc là thái độ tu hành tinh cần bền bỉ, nghị lực mạnh mẽ, ham muốn học tập, tinh tấn tiến lên theo hướng đúng đắn để thành tựu được đạo quả vô lậu.
🌟 Tinh Tấn Như Ý Túc khác với sự cần cù. Tinh tấn như ý túc là sự tiến lên của sự tỏ ngộ, tiến lên trong sạch (tinh), tiến lên đạo quả giác ngộ, giải thoát và trí tuệ. Còn mọi sự siêng năng cần cù mà không hướng đến mục tiêu này thì đó là tà tinh tấn.
3. Niệm Như Ý Túc
🌟 Tinh Tấn Như Ý Túc là luôn nhớ nghĩ, luôn quán sát về những điều Phật dạy như nhớ nghĩ, suy ngẫm, quán sát 1 trong 4 niệm xứ cho đến khi rốt ráo giác ngộ.
4. Nhất Tâm Như Ý Túc
🍀 Nhất Tâm Như Ý Túc: là một lòng một dạ, hướng đến mục tiêu đã định. Trong 12 phẩm tư lương vị thì phẩm Nhất tâm rất quan trọng vì đây chính là bản lề để người sơ cơ có thể mở cánh cửa chuyển cảnh giới từ hữu lậu sang vô lậu.
🍀 Phật dạy "Nhất tâm sẽ dừng hiện nghiệp". Người tu học đưa từ đa tâm về thiểu tâm, từ thiểu tâm về nhất tâm. Khi nhất tâm vào 1 điều gì đó thì các căn bây giờ tạm thời không chạy theo thấy nghe, ngửi nếm nữa. Khi nghiệp hữu lậu không hiện tức là khổ vui thường ngày không còn hiện khởi. Từ đây chúng ta nhận ra một cảnh giới mới trong tâm thức - an vui, hỉ lạc.
🌺 Khi nhất tâm như ý túc thì người tu học tạm dừng được hiện nghiệp, sẽ dứt được 3 kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ kiến và Nghi, thành tựu đạo quả sơ ngộ đó là A Bệ Bạt Trí (có nghĩa là bất thối chuyển).
🌟 Khi hiện nghiệp tạm dừng thì người tu hành mới có thể chuyển tâm ý vào một cảnh giới cao hơn. Khi tâm thức bước sang một cảnh giới mới, Phật đạo gọi là vãng sanh. Vãng sanh là từ một cõi nước đến một cõi nước trong tâm thức chứ không phải một nơi chốn vật lý.
🌟 Phân biệt giữa nhất niệm và nhất tâm: Nhất niệm tuy chỉ trụ vào 1 niệm nhưng vẫn tán tâm, vẫn đưa đến phiền não, kiết sử, mê mờ không thể thành tựu những điều như ý trong Phật đạo.
🌺 Tứ Như Ý Túc không chỉ là hành trang ban đầu của người học Phật mà còn đeo đuổi và còn nguyên giá trị ngay cả khi đã viên mãn thành Phật. Tứ Như Ý Túc khi đó chính là đạo quả của Phật trong “Thập bát bất cộng”. Khi đó:
🔥 Dục Như Ý Túc trở thành dục vô giảm (ham muốn hóa độ chúng sanh không giảm).
🔥 Tinh Tấn Như Ý Túc trở thành tinh tấn vô giảm (Phật cũng tinh tấn, hóa độ chúng sanh không nhàm mỏi).
🔥 Niệm Như Ý Túc trở thành niệm vô giảm (bi nguyện luôn tương ưng với bi ngưỡng của chúng sanh hay nói cách khác chính là vô duyên từ, vô duyên bi).
🔥 Nhất tâm như ý túc trở thành trí tuệ vô giảm (là trí tuệ của bậc chánh đẳng, chánh giác).
Phần 2: Là chương trình Tri ân Thầy Lý Tứ nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Trong không khí đầm ấm yêu thương, các học trò của Thầy là đại diện đến từ khoá học Hạnh Phúc Quanh Ta – Giọt Mưa Đầu Mùa Khoá K01- K02 – K03 -K04, lần lượt chia sẻ những thành quả bước đầu đạt được khi ứng dụng giáo pháp đã học vào cuộc sống công việc hàng ngày, cũng như gửi lời chúc mừng đến Thầy Lý Tứ cũng như các giảng viên của Khoá học.
🌺 Kính chúc CBAC học viên K05 luôn ham muốn như ý túc để sớm ngày hành tựu những điều cần thành tựu trong Phật đạo.
🌺 Hẹn gặp các CBAC trong Lễ Bế Giảng vào 20h30p - thứ 5 ngày 23/11/2023 để chúng ta cùng nhau Tổng kết khóa học.

Tags: