Hoạt động mở rộng

Tứ Niệm Xứ - Kẻ Mù Và Cây Đuốc Của Người !!! - Diễn Giả Lý Ngọc Hải

MB 1157 Lý Mỹ Linh 13.05.2024
🌺 Nhật ký buổi 13: Tứ Niệm Xứ - Kẻ Mù Và Cây Đuốc Của Người
 
🌻 Diễn giả: Lý Ngọc Hải

🍀 Đức Phật dạy: “Này các Tỷ kheo, Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng 
 
sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết bàn."

🍀 Tứ niệm xứ là đề tài cốt lõi trong Phật đạo, 4 phẩm đứng đầu trong 37 phẩm trợ đạo, là những bước 
 
chân đầu tiên xây dựng nền tảng quan trọng cho người tu hành trên lộ trình tu học Phật Đạo. Chính vì 
 
thế, Tứ Niệm Xứ còn có tên: Nhất Đạo Lộ, Thanh Tịnh Xứ, Thánh Pháp Như Thật, Thánh Đạo, Cam Lộ 
 
Pháp... nghĩa là con đường độc nhất, nơi chốn để tìm về Thanh Tịnh, Cam Lộ Diệu Dược để cứu người ra 
 
khỏi 3 cõi. Nếu không biết bốn điều này, người tu hành không thể giác ngộ, không thể thành tựu các mục 
 
tiêu đặt ra trong Phật đạo !!!

💥 NỘI DUNG CHÍNH
 
1. Giới thiệu Tứ Niệm Xứ

🍀 Tứ Niệm Xứ là bốn phẩm đầu tiên nằm trong 37 Phẩm Trợ Đạo. Đây là bốn mục tiêu, bốn nơi chốn, 
 
người tu hành phải đưa tâm ý đến, để thiết lập Đạo Tràng tu tập (Tứ = Bốn; Niệm = Nhớ, nghĩ; Xứ = Nơi 
 
chốn).

🌟 Bốn pháp này gồm có: Thân niệm xứ; Thọ niệm xứ; Tâm niệm xứ và Pháp niệm xứ.

2. Vì sao Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất giúp người tu hành thành tựu các đạo quả trong Phật đạo?

🍀 Phật Đạo là Đạo Diệt Khổ, Đạo Giác Ngộ, Đạo Giải thoát, Đạo Trí Tuệ. Khổ đau, phiền não đều xuất 
 
phát từ 4 nơi chốn: Thân - Thọ - Tâm – Pháp. Do vậy, phải căn cứ trên tứ niệm xứ để trị dứt điểm các 
 
món khổ, phiền não ... không thể căn cứ trên bất cứ một nơi chốn, một điều kiện bên ngoài nào khác.
 
3. Ba tầng bậc quán Tứ Niệm Xứ
 
3.1. Tầng bậc thứ nhất

🍀 Phật dạy: “Quán Thân Bất Tịnh. Quán Thọ Thị Khổ. Quán Tâm Vô Thường. Quán Pháp Vô Ngã”.  Đây là 
lời cảnh báo của Phật cho người tu hành không nên mê mờ những giá trị hư ảo nơi 4 món Thân - Thọ - 
 
Tâm – Pháp.

💥 Tầng bậc quán này tương đương cấp học Khổ Đế - Tập Đế.

💥 Thành tựu phép quán này, tâm thức người tu hành bắt đầu dừng lặng. Trong sự dừng lặng đó người 
 
này trực nhận trạng thái thanh tịnh, hỷ lạc, khinh an tự thân. Đây là quả vị giác ngộ đầu tiên trong Phật 
 
đạo, gọi là sơ ngộ - tương đương quả vị thánh Nhập Lưu - Tu Đà Hoàn.

3.2. Tầng bậc thứ hai

🍀 Phật dạy quán: “Thân đồng như hư không; Thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa; 
 
Tâm chỉ là danh tự, tánh danh tự rời rạc; Pháp thiện chẳng được, bất thiện chẳng được”.

💥 Phép quán giúp người tu hành thấu suốt bản chất của Thân, Thọ, Tâm, Pháp.

👉 Bản chất của thân: Thân là do bốn đại chủng làm thành, mỗi đại chủng tự nó không tánh. Vì thế, bản 
 
chất của thân cũng không tánh !!!

👉 Bản chất của thọ: Thọ là một hình thái cảm giác nhất thời, được tâm thức ghi nhận khi đủ duyên hội 
 
hiệp, hoặc do ái tâm sanh. Vì do duyên xúc đối và ái sanh, nên bản chất thật của thọ là không !!! Dứt 
 
duyên, dứt ái, cảm thọ tự mất !!!

👉 Bản chất của tâm: Tâm chỉ là hiệu ứng của ba duyên (căn, trần, thức) hoà hiệp trong lúc mê muội sanh 
 
ra, nó là thứ bóng dáng của tiền trần. Vì là bóng dáng của tiền trần chỉ sinh khởi khi mê, nên tâm không 
 
thật có !!! Bản chất thật của tâm cũng là không !!! Nếu thấy có tâm, tâm này do mê sanh, giác ngộ tự dứt 
 
!!!
 
👉 Bản chất của pháp: Pháp là những khái niệm, quan niệm, nhận thức, nghĩ suy. Các thứ này hình thành 
 
từ phân biệt hư vọng, bị chi phối bởi thời gian và không gian, phải chịu quy luật sanh, trụ, dị, diệt. Vì thế, 
 
pháp hư vọng không phải là chân lý. Vì không phải là chân lý và được làm ra từ phân biệt hư vọng nên 
 
bản chất của nó không tánh, không tướng, trước không nay có, có rồi lại không ... nói cách khác, bản chất 
 
của các pháp là tự không !!!

💥 Thấu suốt bản chất không tự tánh, không tự tướng, không tự ngã, chỉ do duyên, tự thanh tịnh, tự giải 
 
thoát của Thân Thọ Tâm Pháp, người tu hành chứng Diệt, Niết Bàn tự hiện, hoàn thành phần tự cứu.

3.3. Tầng bậc thứ ba

🍀 Tứ Niệm Xứ chính là Đại Niết Bàn, là đạo tràng mà các Bồ Tát nhắm đến để hoàn thành sứ mạng độ 
 
tha, là bốn nơi chốn để Bồ Tát thành tựu Nhất Thiết Trí, là bốn nơi chốn giúp Bồ Tát tích luỹ Công đức và 
 
Trí tuệ - hai thứ không thể thiếu trong Phật Đạo nếu muốn thành tựu đạo quả cao nhất trong Phật Đạo 
 
là Phật quả !!!

💥 Tóm lại, hành trình tu tập tứ niệm xứ là hành trình biến 4 mảnh ruộng hoang hóa, cỏ dại, sâu bệnh 
 
thành 4 mảnh ruộng rợp mát bồ đề thanh tịnh; là hành trình biến 4 mảnh ruộng vô thường, vô ngã, bất 
 
lạc, bất tịnh của chúng sanh, thành 4 mảnh ruộng Thường Ngã Lạc Tịnh của Đại Niết Bàn, là hành trình 
 
từ một phàm phu vô văn trở thành một vị Phật Đại Trí Tuệ !!!

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 
 
BÀI GIẢNG.

🌺 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học cuối của khóa K07 vào tối thứ 5 ngày 16/05/2024 - Chúc các 
 
CBAC luôn an vui tinh tấn !!!

Tags: