Tác Phẩm Lý Tứ

Giáo Pháp Nhập Môn - Tác Giả Lý Tứ

MĐ 831 Lê Thị Trường Sa 09.02.2023

Giáo Pháp Nhập Môn là tập hợp các bài viết ngắn gọn, được chọn lọc và sắp xếp theo thứ tự giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận, nắm bắt kiến thức Phật Pháp từ cơ bản một cách nhanh chóng. Tài liệu này được dùng cung cấp các kiến thức Nhập Môn cho các thành viên mới, hiện là tài liệu học tập nội bộ của Lý Gia.  

Giáo Pháp Nhập Môn - Tác Giả Lý Tứ

0 Thay Lời Tựa...Lý Gia Học Tập Xem chi tiết
I - Tổng Quan Sinh Hoạt Tu Học Của Lý Gia
1 Mục Tiêu Tu Học Phật Là Gì? Xem chi tiết
2 Hai Anh Quảng Nôm Bàn Chuyện Đạo Phật và Phật Pháp Xem chi tiết
3 Ba Mục Tiêu Giác Ngộ Giải Thoát Trí Tuệ Xem chi tiết
4 Hai Con Đường Tu Học Phật Xem chi tiết
5 Đức Phật Do Tu Cái Gì Mà Thành? Xem chi tiết
6 Chữ Tu Trong Phật Đạo Là Như Thế Nào? Xem chi tiết
7 Mù Và Điếc Trong Phật Đạo Xem chi tiết
8 Pháp Môn và Phép Tu Xem chi tiết
9 Lợi Ích Của Phép Tu Xem chi tiết
10 Các Cảnh Giới Trong Phật Đạo Xem chi tiết
11 Chữ Hiếu Trong Phật Đạo Xem chi tiết
12 Ý Nghĩa Từ Bi Trong Phật Đạo Xem chi tiết
13 Sự Khác Biệt Giữa Thiền Của Phật Giáo Và Các Loại Thiền Khác Xem chi tiết
14 Thiền Tịnh Song Tu Xem chi tiết
15 Hai Anh Quảng Nôm Luận Về Buông Xả Xem chi tiết
16 Hai Anh Quảng Nôm Bàn Về Tánh Không Xem chi tiết
17 Về Ngã Và Vô Ngã Xem chi tiết
18 Ăn Chay Hay Ăn Mặn Xem chi tiết
19 Năng Lễ Sở Lễ Tánh Không Tịnh Xem chi tiết
20 Về Cái Cớ Sự Đáng Sợ Của Các Pháp Xem chi tiết
21 Về Cái Cớ Sự Đáng Sợ Của Tâm Xem chi tiết
22 Làm Thế Nào Để Tu Tập Thành Công Xem chi tiết
II - Một Số Khái Niệm Trong Phật Pháp
23 Văn Tư Tu Xem chi tiết
24 Khái Niệm Đế Xem chi tiết
25 Khái Niệm Chúng Sanh Xem chi tiết
26 Khái Niệm Luân Hồi Xem chi tiết
27 Khái Niệm Căn Và Ý Căn Xem chi tiết
28 Trần Pháp Trần Pháp Giới Xem chi tiết
29 Tâm Và Pháp Xem chi tiết
30 Ý Nghĩa Của Việc Thấu Hiểu Tâm Pháp Trong Tứ Niệm Xứ Xem chi tiết
31 Căn Trần Thức Ba Duyên Hòa Hợp Xem chi tiết
32 Khái Niệm Ngã Và Tâm Xem chi tiết
33 Khái Niệm Kiết Sử Xem chi tiết
34 Nhận Biết Thức Và Trí Xem chi tiết
35 Giác Quán Là Gì Xem chi tiết
36 Về Tam Vô Lậu Học Xem chi tiết
37 Ngũ Uẩn Ngũ Ấm Là Gì? Xem chi tiết
I - Tổng Quan Sinh Hoạt Tu Học Của Lý Gia
38 Khái Niệm Nghiệp Trong Phật Đạo Xem chi tiết
39 Khái Niệm Sám Hối Xem chi tiết
40 Khái Niệm Hồi Hướng Xem chi tiết
III - Thể Nhập Giáo Pháp, Ứng Dụng Vào Đời Sống
41 Tu Hành Là Làm Cái Chi Xem chi tiết
42 Lấy Tâm Làm Gốc Thiểu Dục Tri Túc Kiết Sử Do Đâu Mà Thành Xem chi tiết
43 Ba Cõi Ở Đâu Làm Sao Ra Khỏi Ba Cõi Xem chi tiết
44 Xác Lập Vị Trí Của Thân Trong Đời Sống Xem chi tiết
45 Không Hốt Rác Không Xả Rác Xem chi tiết
46 Dừng Vọng Khởi Phân Biệt Xem chi tiết
47 Tâm Chúng Sanh Ba Thời Không Thật Xem chi tiết
48 Giải Quyết Nguồn Tâm Xem chi tiết
49 Rượu Trần Cảnh Xem chi tiết
50 An Và Ổn Xem chi tiết
51 Giác Ngộ Lột Vai Diễn Xem chi tiết
52 Pháp Hộ Trì Tứ Gia Hạnh Xem chi tiết
53 Chăm Bón Sự Nghiệp Tu Tập Xem chi tiết
IV - Chỉ Hướng Phật Đạo Cho Người Tu Học
54 Vì Sao Tứ Niệm Xứ Là Cội Nguồn Của Đạo Pháp Xem chi tiết
55 Như Thế Nào Là Chân Mà Không Có Đế Xem chi tiết
56 Các Tầng Bậc Kiến Tánh Xem chi tiết
57 Lục Chủng Tánh Anh Lạc Xem chi tiết
V - Phụ Lục: Các Bài Kệ Tâm Tông
58 Kệ 01: Khai Tâm Xem chi tiết
59 Kệ 02: Nhạn Quá Trường Không Xem chi tiết
60 Kệ 03: Yếu Chỉ Thiền Na Xem chi tiết
61 Kệ 04: Không Chạy Theo Cảnh Duyên Xem chi tiết
62 Kệ 05: Hồ Tự Tâm Xem chi tiết
63 Kệ 06: Ấu - Sen Xem chi tiết
64 Kệ 07: Lý Duyên Khởi Xem chi tiết
65 Kệ 08: Thầy Hay Phật Xem chi tiết